sjw77
90
2020-11-20 14:05:36
0
87

php의 mysql_num_rows와 mysql_fetch_array함수는 어떤 식으로 사용되나요?


우편번호를 구하기 위해 하나의 문자열로 된 주소를 반복문을 돌려 한 글자씩 늘어나며 조회를 한 후 우체국 db와 대조하여 substr로 분리하는 작업을 진행중입니다.

$rs_sql = mysql_query("SELECT * FROM zipcode2 WHERE sido ='.$substr.'AND sigungu='.$substr.' AND dong='.$substr.'");


이런식으로 기본 쿼리를 가져왔고 mysql_num_rows와 mysql_fetch_array를 사용해 시/군구/동을 구하려고 하는데 쿼리문이 잘 못된 것인지 아니면 제가 함수를 잘못 사용한 것인지 코드가 작동을 하지 않아 이렇게 질문을 올렸습니다.


이상한 부분이나 잘못된 부분이 있으면 부디 가르쳐주세요.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
for($i=1; $i <= strlen($change); $i++){ //한 글자씩 늘어나며 문자열이 끝날때까지 반복한다
            $substr = substr($change, 0, $i);//문자열을 substring
            $rs_sql = mysql_query("SELECT * FROM zipcode2 WHERE sido ='.$substr.'AND sigungu='.$substr.' AND dong='.$substr.'");
            print_r($rs_sql);
            $num_rows = mysql_num_rows($rs_sql);
            print_r($num_rows);
            //var_dump($num_rows);
            if(!$sido){
                $row_record = mysql_fetch_array($rs_sql);//인출된 행을 배열반환
                $sido = $row_record['sido'];
                $sido_sub = str_replace($sido, "", $change);
            }else{
                continue;
            }
            if(!$sigungu){
                $row_record = mysql_fetch_array($rs_sql);
                $sigungu = $row_record['sigungu'];
                $sigungu_sub = str_replace($sigungu, "", $sido_sub);    
            }else{
                continue;
            }
            if(!$dong){
                $row_record = mysql_fetch_array($rs_sql);
                $dong = $row_record['dong'];
                $dong_sub = str_replace($dong, "", $sigungu_sub);
            }else{
                continue;
            }
        }
cs
0
  • 답변 0

  • 로그인을 하시면 답변 을 등록할 수 있습니다.